Birthing Center समुदघाटन समारोह

HDS-NEPAL

नेपाल सरकारको अनुदान, The Nestling Trust Uk को सहयोग तथा सहयोगी बिकास समाज नेपालको समन्वय मा बैतेश्वर गाउपालिका 7 मार्बु दोलखामा निर्मित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहितको birthing centre समुदघाटन समारोह 2080/2/13 मा सम्पन भएको छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *